स्वास्थ्य

बिहारमे फेर कोरोनाक मामिला सामने आबि रहल

पटना
*

बिहारमे एक बेर फेर कोरोनाक मामिला बढ़य लागल अछि, विशेष रूपसँ राजधानी पटनामे, मरीजक संख्या लगातार बढ़ि रहल अछि। बिहारमे कोरोनाक कारण मृत्युक समाचार सेहो भेटल अछि। रोहतास जिलाक करगहर प्रखंडक तोड़नी गाममे कोरोनासँ चारि वर्षक बच्चाक मृत्यु भऽ गेल। बच्चाक मृत्युक बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क भऽ गेल अछि किएक तँ लोकक लापरवाहीक कारण बिहारमे कोरोना पुनः घातक बनि सकैत अछि।

पिछला दू दिनक जँ बात करी तऽ पटनामे २२ कोरोना संक्रमित मरीजकेँ पहचान भेल अछि, मुदा ई मात्र सरकारी आंकड़ा अछि किएक तऽ पटनामे बेसी लोक कोरोना संक्रमित छथि मुदा हुनकर जांच नहिं भऽ पाबि रहल अछि, एहि कारणसँ हुनकर सभक पूरा आंकड़ा सामने नहिं आबि रहल अछि।

एहि बेर शहरक तुलनामे ग्रामीण क्षेत्रमे बेसी कोरोना संक्रमित मरीजक पहिचान कयल जा रहल अछि। कारण ई अछि जे शहरक लोक कोरोना जांच नहिं कराबय चाहैत छथि, जाहि कारणेँ ओ संक्रमित तऽ छथि मुदा हुनक पहिचान नहिं भऽ पाबि रहल अछि।

एहि बेर ९५% कोरोना रोगी ग्रामीण क्षेत्रक छथि आ शेष संक्रमित मरीजक पहिचान पटना शहर क्षेत्रसँ भेल अछि। बुधदिन पटनामे १३ कोरोना संक्रमित मरीजक पहिचान भेल अछि, जाहिमे सँ पाँच मरीज पालीगंजक अछि।

डॉक्टरक अनुसार, एहि बेर खांसी, पसलीमे दर्दक शिकायत करयवला रोगी बेसी आशंकित बुझाइत छथि। बेसी लोक खांसी आ पसलीमे दर्दसँ परेशान होइत छथि। किछु गोटे जाँच करा रहल छथि आ किछु गोटे एकर जाँच नहिं करा रहल छथि। एहन नहिं अछि जे खांसी आ पसलीमे दर्दक शिकायत करयवला सभ कोरोना संक्रमित छथि। डॉक्टरक अनुसार मौसममे बदलावक कारण लोक खांसी आ दर्दक शिकायत कऽ रहल छथि, मुदा ओहीमे सँ कतेको लोक एहन छथि जे कोरोनासँ संक्रमित भऽ गेल छथि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *