जनसरोकार

विकसित भारत परियोजनाक तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल गेल

राजनगर समदिया

*

देशमे खासकय बिहारमे सरकार द्वारा चलाओल जा रहल योजना सभक जानकारी आम जनता तक पहुँचयबा लेल बृहस्पति दिन चिचरी कानून गो पंचायतमे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। एहि जागरूकता कार्यक्रममे ड्रोनक माध्यमसँ कृषि कार्य करबाक जनतब देल गेल। ड्रोनक माध्यमसँ खाद बीज छिटब, दवाई आ कीटनाशक छिटबक जनतब देल गेल।

संगहि प्रोजेक्टरक माध्यमसँ विभिन्न प्रकारक योजना सभक जानकारी प्रसारित कयल गेल। स्वास्थ्य विभागकेँ माध्यमसँ चलाओल जा रहल योजना सभक जानकारी देल गेल। कृषि विभाग द्वारा चलाओल जा रहल योजना सभक सेहो जनतब देल गेल।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *