कृषि

कृषि विद्युतीकरणक लेल लगाओल गेल शिविर

राजनगर समदिया
*

सरकार द्वारा किसान सभकेँ खेती करबाक लेल अलगसँ विद्युत सम्बन्धन देल जा रहल अछि। एहि क्रममे सोमदिन राजनगर प्रखंडक चिचरी कानूनगो पंचायतक पंचायत कार्यालय प्रांगणमे नॉर्थ बिहार पवार डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन द्वारा एक गोट शिविर लगाओल गेल। एहि शिविरमे खेती करबाक लेल बिजली सुविधा लेबाक इच्छुक लोक सभ द्वारा आवेदन जमा कयल गेल। शिविरमे उपस्थित विद्युत कार्यपालक सहायक मो एजाज द्वारा जनतब देल गेल कि जे केओ आई एहि शिविरमे बिजली लेबाक लेल आवेदन देबासँ छुटि गेल छथि। ओ राजनगर पावर हाउस अथवा कार्यपालक अभियंता लग आवेदन दऽ सकैत छथि।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *